• :
 • :
 • ആകയാൽ വിശ്വാസം, പ്രത്യാശ, സ്നേഹം ഈ മൂന്നും നിലനില്ക്കുന്നു; ഇവയിൽ വലിയതോ സ്നേഹം തന്നേ
 • നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ കല്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളും
 • നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സ്നേഹത്തിൽ ചെയ്‍വിൻ
 • ഞാൻ തന്നേ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു; ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല
 • slidebg1
  Knanaya Catholic Congress of Oceania
 • slidebg1
  .

KCYLO

Knanaya Catholic Youth League of Oceania (KCYLO) is the official Knanaya youth organisation wing of KCCO.

READ MORE

KNANAYA CATHOLIC WOMEN'S FORUM

Knanaya Catholic Congress of Oceania is the federation of Knanaya Catholic Associations in Oceania...

READ MORE

KNOW ABOUT KCCO

ഓഷ്യാന ക്നാനായ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിരൂപം. കോട്ടയം രൂപതയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രവാസി സംഘടനയായ ഡി കെ സി സി യുടെ അംഗ സംഘടന. ന്യൂസീലൻഡ് , സിംഗപ്പൂർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ ക്നാനായ സംഘടനകളെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ ഒരുമിപ്പിച്ച് നയിക്കുന്ന ക്നാനായ കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് , കെ സി സി ഓ യുടെ വെബ് പേജിലേക്ക് സ്വാഗതം. Christianity started in India with St. Thomas, the Apostle. In A.D.345, Thomas of Cana, a leading navigator, merchant and intrepid world traveler of Cana in the Middle East lead a bold band of his people consisting of 72 families to Cranganore in the Kerala coast with a view to strengthening the church established by St. Thomas. This group of Christian pilgrims won the respect of the local king and became recipients of several honors and social distinctionsrnThe descendants of this group maintained their separate identity and traditions, although they co-operated in all spiritual activities of the Indian co-operated in all spiritual activities of the Indian co-operated in all spiritual activities of the Indian. Read More KCCO
OUR SPONSORS

LATEST NEWS & EVENTS