• :
  • :
  • ആകയാൽ വിശ്വാസം, പ്രത്യാശ, സ്നേഹം ഈ മൂന്നും നിലനില്ക്കുന്നു; ഇവയിൽ വലിയതോ സ്നേഹം തന്നേ
  • നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ കല്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളും
  • നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സ്നേഹത്തിൽ ചെയ്‍വിൻ
  • ഞാൻ തന്നേ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു; ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല

KCCO EXECUTIVE COMMITTEE

4th KNANAYA OCEANIA CONVENTION

Executive Committee Of KCCO

Sajimon Joseph Varakukalayil | President
President

Sajimon Joseph VarakukalayilAdelaide South Australia

Jomon Mathew Kulinjiyil | Vice President
Vice President

Jomon Mathew KulinjiyilMelbourne

John Maveliputhenpurayil | General Secretary
General Secretary

John MaveliputhenpurayilBrisbane

Saju Kurian Parayil (Hamilton) | Joint Secretary
Joint Secretary

Saju Kurian Parayil (Hamilton)New Zealand

Anil Anchakunnathu | Treasurer
Treasurer

Anil AnchakunnathuPerth

Josin George Arackal | Committee Member
Committee Member

Josin George ArackalCanberra

Jini Cyril Plamparambil | Committee Member
Committee Member

Jini Cyril PlamparambilSydney

Cicilia Alappattu | KCWFO President
KCWFO President

Cicilia AlappattuBrisbane

Suzan Reji | KCYLO President
KCYLO President

Suzan RejiBrisbane

Knanaya Catholic Congress of Oceania is the federation of Knanaya Catholic Associations in Oceania. It represents the Knanaya community members living in Australia, New Zealand and Singapore. It has 14 member associations all over Oceania. KCCO is a lay organisation that strives to maintain unity in and among all memberassociations. It also provides forum for the community members residing in the territory to preserve and foster their oral,social,cultural,religious, educational and the endogamous natures of the Knanaya community. KCCO is committed to support its youth to maintain and invigorate cultural heritage handed down by our ancestors. KCCO provides facilities for young Knanaya Catholics in the territory to learn about the history of Knanaya community and its survival as a community in the past through endogamy. Knanya Catholic Youth League of Oceania(KCYLO) is the common platform for our youth. KCYLO conducts youth camp once in every two years KCCO and member associations keep a good relationship with Knanaya Jacobite community residing in the territory through increased joint activities at local and national level. KCCO maintain close relation with Syro Malabar Eparchy of Melbourne too.

KCCO organise gatherings at regional and territorial level. One of the large gatherings is KCCO convention which happens once in every two years. It is a family gathering of all Knanaya members living in Oceania. The current KCCO national council is a committee of 34 members from each member associations including representation from women's forum and KCYLO. Our national council is moving shoulder to shoulder with all community members.