• :
  • :
  • ആകയാൽ വിശ്വാസം, പ്രത്യാശ, സ്നേഹം ഈ മൂന്നും നിലനില്ക്കുന്നു; ഇവയിൽ വലിയതോ സ്നേഹം തന്നേ
  • നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ കല്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളും
  • നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സ്നേഹത്തിൽ ചെയ്‍വിൻ
  • ഞാൻ തന്നേ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു; ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല

KCCO OFFICE BEARERS

4th KNANAYA OCEANIA CONVENTION

KCCO OFFICE BEARERS

Sajimon Joseph Varakukalayil

Sajimon Joseph Varakukalayil President (Adelaide South Australia)

Jomon Mathew Kulinjiyil

Jomon Mathew Kulinjiyil Vice President (Melbourne)

John Maveliputhenpurayil

John Maveliputhenpurayil General Secretary (Brisbane)

Saju Kurian Parayil

Saju Kurian Parayil Joint Secretary (Hamilton, New Zealand)

Anil Anchakunnathu

Anil Anchakunnathu Treasurer (Perth)

Josin George Arackal

Josin George Arackal Committee Member (Canberra)

Jini Cyril Plamparambil

Jini Cyril Plamparambil Committee Member (Sydney)