• :
  • :
  • ആകയാൽ വിശ്വാസം, പ്രത്യാശ, സ്നേഹം ഈ മൂന്നും നിലനില്ക്കുന്നു; ഇവയിൽ വലിയതോ സ്നേഹം തന്നേ
  • നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ കല്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളും
  • നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സ്നേഹത്തിൽ ചെയ്‍വിൻ
  • ഞാൻ തന്നേ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു; ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല

KCCO OFFICE BEARERS

4th KNANAYA OCEANIA CONVENTION

KCCO OFFICE BEARERS

CHANDY MATHEW KARUKAPARAMBIL

CHANDY MATHEW KARUKAPARAMBIL President

JOBY PHILIP MALLIYIL

JOBY PHILIP MALLIYIL Vice President

VINITHA THOMAS PAICATTU

VINITHA THOMAS PAICATTU General Secretary

JINO JOSEPH KUDILIL

JINO JOSEPH KUDILIL Joint Secretary

SOJI ABRAHAM MULAYANICKAL

SOJI ABRAHAM MULAYANICKAL Treasurer

JINU KORAH ERAPURATHU

JINU KORAH ERAPURATHU Executive Committee Member

JOBY ERIKATTU

JOBY ERIKATTU Executive Committee Member